Feed aggregator

Das Kapital digitaal

News, IISH, Amsterdam - Fri, 2017-09-08 16:27

Op 14 september 1867 verscheen het eerste deel van Das Kapital van Karl Marx. Het behoort tot de meest invloedrijke boeken uit de wereldgeschiedenis. Het Instituut beschikt over een uniek exemplaar van de eerste druk, waarin Marx zelf correcties en aantekeningen in de kantlijn aanbracht. Dit exemplaar is vanaf nu volledig gedigitaliseerd beschikbaar en voor publiek toegankelijk via de website van het instituut.

Augusti 1917

Kriget fortsätter rasa. Svälten härjar, protesterna växer, tryckkokaren börjar sjuda. Ambitionen bakom nedanstående var att huvudsakligen hålla sig till det som sades då.

1 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar: ”Flandernoffensiven har börjat”. Offensiven inleds 31/7 och pågår till 10 november. Ententens trupper, under ledning av England, startar en offensiv mot tyska befästningar och skyttevärn och löpgravar. Striden kommer till stor del att handla om kontrollen över den belgiska staden Paschendale. Offensiven fastnar i leran, det beräknas att ententen förlorar över 300.000 man, tyskarna något färre, terrängvinsten uppgår till 7 km. Offensiven har kallats för ”en av de blodigaste och mest meningslösa av västfrontens alla offensiver” (NE) (Social-demokraten 1/8).

I den tyska flottbasen Wilhelmshaven lämnar 49 eldare utan lov krigsskeppet ”Prinzregent Luitpold”. 11 av dem arresteras då de återkommer till skeppet. Dagen därefter lämnar 400 matroser skeppet i protest. Besättningarna på andra krigsfartyg gör myteri. Det beräknas att 5.000 besättningsmän deltar i olika former av protestdemonstrationer under månaden. Upproret slås ned av militär. Många arresteras. Av de nio som döms till döden avrättas två, en av dem framförallt för att han satt sig i förbindelse med det vänstersocialdemokratiska partiet Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD).

Påven Benedictus XV skickar ut en kommuniké i vilken han uppmanar de krigförande länderna att förhandla om fred. Han fördömer det rådande kriget som ”ett meningslöst slaktande” och lägger fram en fredsplan. Hans önskemål och förhoppningar faller på hälleberget och han inbjuds ej heller att närvara vid fredskonferensen i Versaille 1918.

I USA misshandlas och lynchas Frank Little, en av Industrial Workers of the World’s (IWW) ledande organisatörer, i staden Butte i Montana. Han hade kommit till staden för att hjälpa strejkande arbetare och höll även upproriska antikrigstal. Fyra månader tidigare hade USA gått med i Första världskriget.

2 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar:

”De juridiska myndigheterna fordra på grund av det material som insamlats från upploppet den 3-5 juli, att Lenin, Zinoviev, Kollontay, Parvus, Fürstenberg, Koslovsky, Sumenson, Rochal med flera ledare för bolsjeviki skola ställas till ansvar för högförräderi.” (Social-demokraten 3/8)

Tidningen Social-demokraten rapporterar: ”Allmän strejk i Västervik”:

”Idag på förmiddagen samlades något hundra arbetare och marscherade till brödbyrån, där de anförde klagomål, dels över att mjöl av mindervärdig kvalitet försålts i staden samt dels emedan det ansågs att fördelningen av syltsockerkorten varit orättvis.
Vid middagstiden slöto sig arbetarne vid samtliga de större industrierna till demonstranterna … ”

(Social-demokraten 3/8)

4 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar:

”1.800 strejkande i Västervik. / Kräva att alla arbetare skola återtagas / Fordra därjämte arbetarkontroll över livsmedelsregleringen.”
”Socialstyrelsen ingriper för konfliktens lösning.” / N. P. Lindhe och C. Michaelsson ha avrest till Västervik / Enligt vad Social-Demokraten erfarit har socialstyrelsen anmodat Träarbetareförbundets förtroendeman N. P. Lindhe och Grovarbetarförbundets sekr. C. Michaelsson att resa till Västervik med anledning av konflikten. Avresan från Stockholm skedde på fredagskvällen. / Lokmannaförbundets förtroendeman A. Ringdahl reste också på fredagen till Västervik för att vidtaga åtgärder med anledning av kraven på att järnvägsmännen skola ansluta sig till strejken.” (Social-demokraten 4/8)

Tidningen Social-demokraten rapporterar:

”Stockholmskonferensen London, lördag – National Seamens and Firemens Union kommer sannolikt att inta samma ställning gentemot deltagarna i Stockholmskonferensen som den intog mot MacDonald i juni, då föreningen, biträdd av skandinaviska sjömän, ställde vakt vid hamnarna för att hindra hans avresa. / Föreningen kommer att opponera sig mot varje fredsrörelse intill dess Tyskland ger full gottgörelse för de mord det begått på fartygsbesättningar från de allierade länderna.”

(Social-demokraten 6/8)

Stockholmskonferensen

Öppnandet av konferensen som ursprungligen var tänkt att ske 15/8 framskjutes på Englands och Frankrikes inrådan till den 9 september. (Verksamhetsberättelse, Socialdemokratiska arbetarpartiet (1917), s. 22- )

5 augusti 1917

En häftig brand utbryter i den grekiska staden Tessaloniki. 2/3 av staden brinner ned, fler än 70.000 förlorar sina hem.

6 augusti 1917

Ny regering tillsatt i Ryssland. Aleksandr Kerenskij (1881-1970), medlem av det socialist-revolutionära partiet, blir premiärminister såväl som marin- och krigsminister. Han uttalar sig starkt för ett fortsatt ryskt deltagande i kriget.

8 augusti 1917

Tidningen Morgonbris rapporterar:

”Våra nya organisationer / Tvätterskorna vid Centralbadet ha vid möte och efter föredrag av Amanda Frösell bildat organisation. I densamma ingingo 47 medlemmar. Styrelse valdes och beslöts att ansluta sig till De Förenade Förbunden. / Detta är den tredje kvinnoorganisationen på några få veckor. Om vi skulle se varför kvinnorna nu organisera sig, skulle kanske därom vara åtskilligt att förtälja, men det kan också göras med ett enda ord: Svält! Ja, just svälten. Det är den som driver dem in i organisationerna, och kvinnorna ha slutligen insett att deras plats är där. Vi hälsa de nya, och önska dem hjärtligt att de måtte genom sin sammanslutning uppnå bättre förhållanden.”

(Morgonbris 8/8)

Tidningen Syndikalisten rapporterar:

”Arbetarna i Västervik åter i aktion. ( … ) Det har gått några månader sedan 16 april. Den förändring till det bättre som då lovades har torkat in. Tvärtom ser det ut som om maktinnehavarna på alla områden genom åtstramningar på alla tänkbara sätt beslutat straffa Västerviks arbetare för deras ’oförskämdhet’ 16 april. ( … ) När detta skrives väntas militären hit. Kulor, krut och bajonetter – det gamla vanliga. Blir det månne ett nytt Seskarö? ( … )”

I anslutning till artikeln:

”Sedan detta skrevs ha vi mottagit följande telegram: Uppgörelse träffad med arbetsgivarna i Västervik. Lockouterna upphävda. Alla i arbete. Triumf. Brev kommer.”

(Syndikalisten 8/8)

Fraktfartyget Fredrik Carrov torpederas av rysk ubåt utanför Sandviken fiskeläge, på svenskt sjöterritorium. Tidigare hade samma öde drabbat fartyget Syria. Båda fartygen gick i konvoj under svensk eskort. Sänkningarna av de bägge fartygen föranleder en protest från svenska UD till den ryska regeringen Friedrich Carrows såväl som Syrias last bestod av järnmalm på väg till Tyskland.

8 augusti till 16 augusti 1917

De ryska bolsjevikerna håller illegal kongress i Petrograd. Lenin kan inte deltaga. Tidningen Social-demokraten rapporterar:

“I Petrograds omnejd hålles för närvarande en bolsjevikkongress. På kongressen har konstaterats minskat intresse för bolsjevikernas förkunnelse bland soldater och arbetare liksom ett försvagande av den revolutionära andan. På många platser ha bolsjevikerna måst fly undan förföljelse från massorna. Icke desto mindre ha delegerade från landsorten uttryckt förhoppning om att rörelsen tack vare provianteringssvårigheterna och de tvångsåtgärder som regeringen vidtagit gentemot soldaterna ånyo skall vinna framgång.”

(Social-demokraten 14/8)

11 augusti 1917

Tidningen Syndikalisten rapporterar:

”En lysande seger för Västerviks arbetare. Solidariteten triumferar. (…) Det är nu bekant att syftemålet med attacken var att slå ned den syndikalistiska organisationen i första hand och för övrigt giva dödsstöten åt den kampvilja som gjort sig gällande bland arbetarne. (…) Anfallet har tillbakaslagits. Icke utav L. S. medlemmar utan av Västerviks hela arbetarekår med undantag av trafikpersonalen vid järnvägen.”

(Syndikalisten 11/8)

12 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar: Hjalmar Branting talar i Smedjebacken inför 2.500 åhörare:

“I slutet av sitt anförande berörde talaren författningsfrågan, därvid uttalade sin övertygelse om nödvändigheten av att vi, liksom folken över allt annorstädes, söka lägga samhällsarbetet på en så bred och djup demokratisk grund som möjligt, för att utvecklingen skall kunna fortgå normalt och i lugna former.” (Social-demokraten 14/8)

13 augusti 1917

Tidningen Social-demokraten rapporterar:

“Vid underhusets sammanträde i dag meddelade Bonar Law [konservativ partiledare], att man icke kommer att tillåta personer, som uppehålla sig I Det förenade konungariket, att delta i en konferens med fientliga statsmedborgare utan konungens tillstånd. Regeringen har beslutat vägra tillåtelse att deltaga i konferensen. (Bifall.) Samma beslut har fattats i Förenta Staterna, Frankrike och Italien, med vilka engelska regeringen stått i förbindelse rörande detta spörsmål.”

(Social-demokraten 14/8)

13 augusti till 19 augusti

Generalstrejk i Spanien. Regeringen inför undantagstillstånd. Strejken slås ned av militär.

14 augusti 1917

Samtliga ententeregeringar vägrar skriva ut pass för de av sina medborgare som planerat ta del i Stockholmskonferensen.
Kina förklarar krig mot Tyskland.

17 augusti 1917

Tidningen Arbetet rapporterar: ”Storstrejken i Helsingfors slut.” (Arbetet 17/8)

18 augusti 1917

Tidningen Arbetet rapporterar:

”20.000 arbetare i Prag strejka och kräva fred. Enligt meddelande från Prag till Arbeiter-Zeitung ha under de senaste dagarna i samtliga metallfabriker i Prag förekommit oroligheter, som allmänt övergingo till strejk.” (Arbetet 18/8)

20 augusti till 25 augusti 1917

Landsorganisationen i Sverige håller kongress i Stockholm.

22 augusti 1917

Per Anders Fogelström föds.

23 augusti till 26 augusti

Generalstrejk i Italien. Häftiga strider i Turin mellan arbetare å ena sidan och militär och polis å den andra. Upproret slås ned med brutal kraft.

24 augusti 1917

Tidningen Arbetet rapporterar:

”De muhammedanska kvinnornas krav i Ryssland. De muhammedanska kvinnorna i Ryssland har på sin kongress i Kasan uppställt bl. a. följande fordringar: Samma rätta i hemmet för kvinnor som för män, äktenskap som avslutats av föräldrarna utan samförstånd med döttrarna förklaras ogiltiga, giftermål av flickor under 16 år förbjudas, kvinnor och män ha samma rätt att begära skilsmässa, månggifte skall absolut förbjudas, frånskild kvinna skall ha rätt att behålla och uppfostra sina minderåriga barn, obligatorisk skolgång för såväl manliga som kvinnliga, upprättandet av kindergarten och flickskolor.” (Arbetet 24/8 1917) (Detta torde härröra från den allryska kongress för muslimska kvinnor som hölls i Kazan 24-27/4 1917)

25 augusti 1917

Stockholmskonferensens organisationskommitté skickar meddelande till den konferens för socialister från ententeländerna som hålls i London och uppmanar denna att reagera på deras regeringars beslut att vägra skriva ut pass.

“Vår kommitté har den uppfattningen, att passvägran ej endast riktar sig mot Stockholmskonferensens idé utan också mot det organiserade proletariatet. De konservativa klasserna känna dunkelt, att världen befinner sig vid en vändpunkt i sin historia och att jämte den krigiska konflikten en annan fråga dyker upp. Vi måste nämligen veta, om arbetareklassen bör fortsätta att trött böja sig för deras vilja, som förbereda och förklara krig utan dess samtycke – om arbetareklassen i all evighet bör finna sig i denna mängd av risker och låta sig nöja med ett minimum av inflytande, korteligen, om arbetareklassen ej skall vara annat än ekot av andras politik. Den starkare vordna arbetareklassen vill tvärtom ha rätt att med hjälp av sina internationella organ medverka vid upprättandet av en rättvis och varaktig fred och jämvikt i världen genom skapandet av en internationell rättsordning, som hindrar återupprepandet av den nuvarande tidens olyckor.” (Verksamhetsberättelse, Sv. Socialdemokratiska arbetarparti (1917), s. 25)

28 augusti 1917

Kerenskij beordrar Lavr Kornilov (1870-1918), den ryska arméns överbefälhavare, att avstå från att sända trupper till Petrograd för att kväsa sovjeterna. Detta har överenskommits dem emellan tidigare, men senare händelser har fått Kerenskij att frukta en militärkupp.

Kornilov ignorerar ordern och regeringen befinner sig vara i händerna på sin överbefälhavare. I panik vänder sig Kerenskij till sovjeterna, däribland bolsjevikerna, och vädjar om stöd. Sovjeterna lyckas få de utsända militärerna att sluta upp bakom regeringen och Kornilov fängslas. Ett resultat av den så kallade Kornilov-affären blir att bolsjevikerna återigen tillåts verka öppet. (Service, 2013, s. 95f; Deutscher, 1971, s. 212 f.)

29 augusti 1917

Då den finska lantdagen öppnas besätter ryska trupper byggnaden och hindrar lantdagsmännen från att komma in.
Efter att det ryska tsardömet fallit har Finlands förhållande till Ryssland blivit oklart. Enligt storfurstendömets grundlagar finns för närvarande inga gemensamma statsorgan. Det har börjat ställas krav på att minska beroendet av Ryssland och den 18 juli 1917 antog lantdagen den så kallade maktlagen. Lagen innebär att lantdagen övertar tsarens maktbefogenheter. Den får den lagstiftande och verkställande makten. De ryska myndigheterna skall i fortsättningen endast bestämma utrikespolitiska och militära angelägenheter.
Den ryska regeringen känner sig kränkt av den nya ordningen och upplöser lantdagen. (Krönika (1988), s. 215)

Källor:

Deutscher, Isaac (1971): Den väpnade profeten, Trotskij 1879-1921, Mölndal: Coeckeberghs, 1971.

Krönika över 20:e århundradet (1988), Stockholm: Bonniers.

Service, Robert (2013): Ryska revolutionen 1900-1927, Lund: Historiska media.

Sv. Socialdemokratiska Arbetareparti (1917), verksamhetsberättelse

Syndikalisten (aug, 1917)

Social-Demokraten (aug, 1917)

 

 

Inscriptions PPE 2017

Formation


Les inscriptions au parcours personnalisé établissement "Conduire un projet avec les collections de la BDIC"
sont ouvertes
jusqu'au 15 septembre !


Pour en savoir plus

CfP: The Future of Work in the Mirror of the Past

Social and Labour History News - Thu, 2017-09-07 14:26

Call for Papers

‘The Future of Work in the Mirror of the Past’

XII INTERNATIONAL CONFERENCE ON LABOUR HISTORY
organized by THE ASSOCIATION OF INDIAN LABOUR HISTORIANS and V.V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE,
26-28 MARCH 2018 AT V.V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE, NOIDA/New Delhi, INDIA

The broad theme for the conference is ‘The Future of Work in the Mirror of the Past’. The focus of the conference will be on the relation of technology with changing forms of work and work relations in the past and the present in the light of possible future trends.

Kata Dalström – Agitatorn som gick sin egen väg

Hos oss på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek förvaras Kata Dalströms personarkiv. Vi blir därför extra glada när material från hennes arkiv ligger till grund för den senaste boken från Gunnela Björk, docent i historia vid Örebro universitet.

Arkivet spänner över åren 1887-1923 och uppgår till 30 volymer.

Kata Dalström hade i sitt testamente bestämt att hennes kvarlämnade papper skulle överlämnas till Arbetarrörelsens arkiv (institutionen fick sitt nuvarande namn Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek först senare).
En mindre del av samlingarna överlämnades 1954 av Katas dotter, fru Elsa Söderberg, Stocksund, men den huvudsakliga delen överlämnade fru Söderberg på 100-årsdagen av Katas födelse den 18 december 1958.

Arkivet hade med anledning av minnesdagen ordnat en utställning av K.D:s skrifter, manuskript och brev.
På kvällen var en liten högtidlighet ordnad på arkivet där dottern fru Söderberg och partisekreterare Sven Aspling talade.

Boken – Kata Dalström – Agitatorn som gick sin egen väg (2017)

1894 gör Katarina ”Kata” Dalström skandal. Hon är trettiosex år, uppvuxen i en förmögen familj och gift med en konservativ man – ändå blir hon socialdemokrat! Som en av den tidiga kvinno- och arbetarrörelsens främsta agitatorer blir hon senare den första kvinnan som når toppen i ett svenskt parti.

Hon hamnar i opposition med partiledningen men är älskad och beundrad av arbetarna ute i landet, där hon med dåtidens form av home party ses som en levande legend. Privatlivet är lika stormigt som det politiska. Hennes äktenskap är turbulent, hon föder sju barn, blir spiritist och buddhist och har flera kärleksaffärer.

Kata var ett lysande levnadsöde. Utan karaktärer som henne hade utvecklingen mot ett mer demokratiskt och jämställt samhälle inte varit möjlig.

Boken ges ut av Historiska media, läs mer om boken samt författarpresentationen på Historiska medias webbsida 

Buchvorstellung "Streiten für eine welt jenseits des Kapitalismus"

Events, IISH, Amsterdam - Tue, 2017-09-05 09:30
Programm

18:00 Begrüßung
Dr. Wolfgang Jäger, Geschäftsführer der Hans-Böckler-Stiftung

18:10 Einleitung
Prof. em. Dr. Helga Grebing, Berlin

18:25 Wie aktuell ist Sternberg für den DGB?
Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes und
Vorsitzender des Vorstandes der Hans-Böckler-Stiftung

Dutch Rhine river exports of slave-based commodities

Social and Labour History News - Fri, 2017-09-01 14:41

 

On Tuesday September 12, Tamira Combrink (IISG) will present a paper on:

Dutch Rhine river exports of slave-based commodities"

'Invisible Histories' at the Working Class Movement Library

Social and Labour History News - Fri, 2017-09-01 14:34

 

The Working Class Movement Library (WCML) in Salford presents a series of talks focussed on overlooked aspects of working class and labour history, ranging from reflections on the Co-operative Party, to the National Federation of Women Workers, to the Russian Revolution. This series follows similar talks in 2016, including a specific focus on the First World War.

Invisible Histories talks – Wednesdays at 2pm

CfP: Reading Race in Cold War Cultural Internationalism

Social and Labour History News - Fri, 2017-09-01 14:30

 

Reading Race in Cold War Cultural Internationalism

Organizer: Cate Reilly

Assistant Professor in Early Modern Social and/or Cultural History

Social and Labour History News - Fri, 2017-09-01 14:17
 

Assistant Professor in Early Modern Social and/or Cultural History (Excluding the History of Britain and Ireland)

Durham University, Dept. of History

Closing Date: 2 October 2017 at midday

Working Arrangements: This role is full time but we will consider requests for flexible working arrangements including potential job shares

CfP: European stakeholders during the Revolutions of 1848

Social and Labour History News - Fri, 2017-09-01 14:05

 

International colloquium in Paris — May 2018

After the colloquium held for the 150-year anniversary of 1848 and its famous Revolutions, organized by the French « Société de 1848 » and which was a historiographic landmark, it seemed important, twenty years later, to shed a new light on this major event of the Nineteenth Century.

Elise van Nederveen Meerkerk bijzonder hoogleraar aan Radboud Universiteit

News, IISH, Amsterdam - Mon, 2017-08-28 17:10

Elise van Nederveen Meerkerk is met ingang van 15 juni 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Comparative History of Households, Gender and Work aan de Radboud Universiteit.

Boktips augusti 2017

Elise Karlsson, Klass : roman / Stockholm : Natur & Kultur, 2017, 189 s.

Författaren och litteraturkritikern Elise Karlsson är uppväxt i den invandrartäta miljonprogramsförorten Rinkeby, där delar av hennes femte skönlitterära verk utspelar sig. Denna subtilt upproriska roman inleds strax efter terrorattackerna i USA 2001, den tid där främlingsfientligheten började växa exponentiellt över världen och framförallt riktade sig mot muslimer.

Huvudpersonen Hélène har, till skillnad från sin franskfödde far, ett typiskt svenskt namn och är både blond och blåögd. Ändå kan hon varken betrakta sig själv som svensk eller anknyta sig till någon särskild kultur. Hon upplever en avsaknad av någon egentlig identitet. Det är det transkulturella Rinkeby som hon betraktar som sitt hemland. Hélène lever därför i ett slags utanförskap som grundar sig på solidariteten med sitt ”hemland” och känslan av att inte passa in.

”De som jag gick i skolan med innan dess hade fötts in i det här landet och de hade gjort sig av med det som det här landet krävde att de skulle göra sig av med. Ändå inte blivit en del av det, inte i någons ögon alls.

Och om man bor på den här platsen för att man inte är en del av det här landet, så måste det vara så att jag inte heller är det. Så jag väljer att inte vara det. Även om jag inte heller är något annat.” (s. 38)

Skildringen av Rinkeby är för övrigt en mycket mer mångfacetterad än de tidningar som i huvudsak bara rapporterar om våld och kriminalitet.

Hélène har en småtråkig pojkvän, Rikard, som är uppvuxen i ett medelklasshem i Bromma. När de börjar på universitet ser de flesta ut som dem, till skillnad från hennes barndomskamrater. Paret läser litteraturvetenskap och trots hennes arbetarklassbakgrund kan hon således smälta in i samma medelklass som pojkvännen. Av en händelse dyker Clarice, en bekant från en tidigare skola Hélène gick på, upp på universitetet för att studera juridik. Det visar sig att Mona, en tidigare lärare som Hélène tyckte mycket om, skriver en förljugen roman skildrad med utifrånblick om hur skolklassen format Rinkebybarnen. De bestämmer sig därför för att hämnas.
Utan att avslöja för mycket är ”Klass” en suverän roman som är mycket väl kan vinna 2017 års Augustpriset i skönlitteratur.

Helena Bergman, Christina Florin & Jens Ljunggren (red.), Känslornas revolution : kärlek, ilska och lycka på 1970-talet / Stockholm : Appell förlag, 2017, 300 s.

I dagens Europa förknippar vi knappast den vita färgen med sorg, men omkring 1500-talet var det faktiskt den färgen som signalerade just den känslan på sina håll. Att färger som associeras med olika känslotillstånd ser olika ut på jordens olika hörn, samt har en tendens att förändras över tid torde inte förvåna någon. ”The times they are a-changin’”, som det förlidna årets Nobelpristagare i litteratur uttryckte det.

Denna förträffliga antologi handlar i högsta grad om känslor, men inte om dess färger. Bokens premiss är i stället att känslor är historiskt betingade och ytterligt politiska. En central tes är att det under historiens gång formas ”emotionologier”, enkelt uttryckt en uppsättning känslonormer som vi, givet den sociala kontext vi befinner oss i, bör eller får känna. De sju forskare som bidragit till texterna menar emellertid på intet sätt att känslor är uteslutande formade av rådande tidsanda och sociala konventioner. Tvärtom, menar de, att känslor kan vara subversiva och användas som ett sätt att utmana eller försöka förändra de rådande emotionologierna.

Texterna, skrivna av historiker, kvinnohistoriker, filmvetare och idé- och lärdomshistoriker, kretsar i första hand kring känslorna kärlek, ilska och lycka, vilka nämns i undertiteln. Ett litet förtydligande vore här på sin plats, då undertitelns tidsangivelse är en smula missvisande. Det 1970-tal som där omnämns sträcker sig från 1965 till några år in på 1980-talet, en tidsperiod som i boken kallas ”det långa 1970-talet”.

Egentligen började det emotionshistoriska skede som kan sägas vara bokens röda tråd redan åren före 1960, men det var först under de knappt 20 år som avhandlas i texterna som det började bli mer och mer påtagligt, för att sedan successivt avta. Sociologiskt, emotionellt och kulturellt var detta en omvälvande tid, inte minst för Sveriges del: Gruvstrejken i Malmfälten, IB-skandalen, kårhusockupationen, bildandet av Grupp 8, de homosexuellas ockupation av Socialstyrelsen i Stockholm, solidariteten med Vietnam, med mera. Vilka ”känslokulturer” kan skönjas i de politiska klimat, debatter, aktioner, initiativ och dylikt under detta tidsspann? Vi får bland annat läsa om hur socialdemokratin, som en bra bit in i 1900-talet kanaliserade arbetarklassens vrede, under denna period av reformism och välfärdsbygge i stället kanaliserade dess oro. Den vrede som sedan blossade upp från olika håll blev emellertid svårare att hantera.

Vidare finns bidrag som bland annat handlar om den förändrade synen på sex och kärlek, homosexuella frigörelsefilmer, feminism och solidaritet med Svenska Chilekommitténs som exempel.

En av denna boks största (av många) förtjänster är att alla bidrag inte bara är väldigt läsvärda var för sig; lästa tillsammans berikar de på sina håll varandra, vilket gör helheten större än summan av delarna.

”Att studera känslor kan vara givande för en historiker därför att känslor fungerar som ett normsystem, som påverkar hur människor orienterar sig i omvärlden, lever i den och tolkar den. Varje tid har sina emotionella stilar, kulturer, gemenskaper, tystnader och tabun. Känslostrukturerna anrikas så att säga i människors identiteter och gör så att kontinuitet eller förändring upplevs mellan olika epoker och generationer. På grund av känslornas flytande tillvaro kan vi ana att de inte bara är biologiska företeelser utan också kulturella konstruktioner som får oss att känna olika i olika historiska sammanhang, rum och perioder.” (s. 71)

Jörg Osterloh, Kim Wünschmann (Red.), ” … der schrankenlosesten Willkür ausgeliefert” : Häftlinge der frühen Konzentrationslager 1933-1936/37 / Frankfurt : Campus, 2017, 459 s.

Det gick fort. I november 1932 stod det klart att nazisterna inte kunde få en majoritet i den tyska riksdagen. Däremot öppnade utnämningen av Hitler till kansler upp en annan väg till makt, en väg som fanns i den befintliga konstitutionen. Paragraf 48 i konstitutionen gav den verkställande makten och armén vittgående befogenheter i händelse av ett hot mot staten och nationen. Riksdagshusbranden i slutet av februari 1933 utlöste dessa undantagslagar och tusentals personer häktades omedelbart. Efter riksdagsvalen den 5 mars fängslades ytterligare tiotusentals människor. Terrorn drabbade framförallt den organiserade arbetarrörelsen, kommunister i första hand, men även socialdemokrater, socialister, anarkister, fackföreningsanslutna. Samtidigt slogs kommunistiska och socialdemokratiska tidningsredaktioner och samlingslokaler i bitar. Det beräknas att mellan 150.000 och 200.000 människor häktades under kortare eller längre tid året 1933. De spärrades in varhelst det gick att spärra in människor, i uttjänta fabrikslokaler, i kaserner, i sportanläggningar, i borgar såväl som i hastigt uppförda läger; oberoende av vart de fördes misshandlades de svårt och i många fall mördades de.

Vid 1934 års mitt gavs SS det övergripande ansvaret för, som det står i bokens förord, ”die Orte des Terrors” och i december samma år grundades IKL, Der Inspektion der Konzentrationslager, en koncentrationslägrens centrala myndighet. 1935 vidgades nätet till att omfatta även människor utan direkt politisk anknytning, Jehovas vittnen, människor som av olika anledningar återvänt från exilen, homosexuella, ”asociala”. Samt människor av judisk börd.

Denna bok skildrar denna koncentrationslägersvärld under åren 1933 till 1937. Dess sexton essäer skildrar bland annat utvecklingen från terror mot politiska meningsmotståndare till ett rasistiskt samhälle med utgångspunkt från Dachau, våldet och misshandeln i läger och liknande, terrorn mot arbetarrörelse, homosexuella, ”asociala”, Jehovas vittnen, judar…

Master in conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale

Social and Labour History News - Fri, 2017-08-25 17:01

 

Obiettivi: Il Master si propone di rinnovare e diffondere procedure, metodi e pratiche conoscitive, progettuali e gestionali nel campo del patrimonio industriale in un quadro di cooperazione tra gli operatori economici, culturali e i diversi attori istituzionali. Intende formare architetti indirizzati alla progettazione e al recupero di edifici industriali, archivisti d’impresa, storici dell’industria, progettisti e allestitori museali.

Direttore: Giovanni Luigi Fontana

Livello: 2

Karl Marx: Ein Brief, ein Buch – und ein Aufbruch Zum 150. Jubiläum des Klassikers Das Kapital

Social and Labour History News - Fri, 2017-08-25 15:31

 

#Marx2018 – Ausblick auf die neue Dauerausstellung

2018 jährt sich der Geburtstag von Karl Marx zum 200. Mal. Aus diesem Anlass eröffnet die Friedrich-Ebert-Stiftung am 4. Mai 2018 im Karl-Marx-Haus eine neu konzipierte Dauerausstellung. Sie legt neben der zeitgemäßen Präsentation der Biografi e und des Werks von Marx einen besonderen Schwerpunkt auf die Wirkungsgeschichte und Aktualität seiner Ideen bis in unsere heutige Gegenwart.

CfP: Legacy of Slavery and Indentured Labour: Linking the Past with the Future

Social and Labour History News - Fri, 2017-08-25 15:22

 

Conference on Slavery, Indentured Labour, Migration, Diaspora and Identity Formation.

June 19–23,  2018,  Paramaribo, Suriname

 

Call for papers for International Conference in Suriname to commemorate:

  • the 165th anniversary of Chinese immigration

  • the 155th anniversary of abolition of slavery

  • the 145th anniversary of immigration of East Indians

  • the 128th anniversary of immigration of Indonesians

Event: Iran and the Russian Revolution in Archive and Storytelling

Events, IISH, Amsterdam - Thu, 2017-08-24 13:37

Time: 16:00

What: The 1917 Russian Revolution is frequently looked at from a Western perspective. Hundred years after the revolution the International Institute of Social History looks at the impact on Iran, Central Asia and the Caucasus. IISH researchers Touraj Atabaki and Gijs Kessler present archival materials from the Iranian and Russian collections of the institute. This will be followed by a storytelling performance by Sahand Sahebdivani of Mezrab cultural centre.

Avfotograferade fanor nu sökbara i arkivkatalogen


Text på fana: Socialistiska ungdomsklubben Revolt, Stockholm 11/11 1929

Alla våra avfotograferade fanor är nu inlagda i arkivkatalogen, så nu kan alla forskare och intresserade söka på dessa.

För att söka på fanor som inte hör till ett arkiv, men som hör till den så kallade Fansamlingen, sök på refkod 3722.

För att se samtliga fanor som förtecknats, sök på materialtyp ”Fana”.

Fråga gärna personalen i forskarexpeditionen om det är någon fana som du inte hittar. Vi har även registrerade fanor i våra samlingar som vi inte har hunnit fotografera.

Besök arkivkatalogen 

 

Filmpremière: Bouwen te midden van eenzaamheid

Events, IISH, Amsterdam - Fri, 2017-08-18 13:58

Bouwen te midden van eenzaamheid is een creatieve documentaire op basis van de getuigenissen van de Nederlandse architect Han van Loghem en zijn echtgenote Berthe Neumeijer over zijn werk in de Sovjet-Unie van de jaren twintig.

Pages

Subscribe to Social History Portal aggregator